jáven

jáven
-vna -o prid. (á) 1. ki je v zvezi z družbeno skupnostjo in ne s posameznikom: javni interesi; zadeva javnega pomena; skrbeti za javno blaginjo; ogroziti javne koristi; brigati se za javne zadeve; pereča javna vprašanja // ki se kaže, izraža v kaki družbeni skupnosti: vplivati na javno moralo; vzbujati javno pohujšanje; ugotavljati javno razpoloženje / javno mnenje družbeno pogojeno mnenje večine prebivalstva ali reprezentančne skupine o določeni stvari 2. namenjen uporabi, koristi vseh ljudi, skupnosti: javne dobrine; javne naprave / hoditi v javne lokale; javni park; skrbeti za red na javnih prostorih; javne ceste; javna knjižnica, tehtnica; javna dela; javno kopališče; javna prevozna sredstva 3. ki se opravi tako, da se z njim javnost, ljudje lahko seznanijo: pripravljati se na javen obračun; dati javen odgovor; javna obsodba, polemika / javni natečaj za oddajo gradbenih del; imenovati direktorja na osnovi javnega razpisa / javna seja; delo državnih organov mora biti javno / to je bil njegov prvi javni nastop nastop v tisku, na radiu, televiziji ali pred občinstvom; javna anketa anketa, pri kateri so anketiranci znani; javno glasovanje glasovanje, pri katerem vsak svoje mnenje izrazi tako, da drugi zanj vedo // ki mu prisostvuje, se ga udeleži občinstvo navadno brez omejitve: javna predstava, razstava; javna razprava na sodišču; javna usmrtitev; javno predavanje / javne prireditve; javna radijska oddaja oddaja, pri kateri je občinstvo; javno predvajanje filma predvajanje v kinematografih ali na televiziji // ki se opravi pred ljudmi, vpričo ljudi: javen prepir; dobiti javno pohvalo 4. nanašajoč se na družbenopolitično dejavnost, dogajanje: javni delavec, funkcionar / pripravljati se na javno delovanje; vključiti se v javno dogajanje; javno življenje / ima javne funkcije / državljan kot javno bitje ● javna hiša hiša, lokal, v katerem je za plačilo možno imeti spolne odnose; ekspr. javna skrivnost stvar, za katero že vsi vedo; ekspr. varuh javne varnosti miličnik, policaj; knjiž. javna ženska prostitutka; publ. sredstva javnega obveščanja časopisje, radio, televizijaekon. javni kapital kapital, ki je last države, političnoteritorialnih enot ali javnih ustanov; javna družba v kapitalistični ekonomiki družba, katere člani odgovarjajo s celotnim premoženjem; javna investicija investicija v objekt za splošne družbene potrebe; javna sredstva sredstva, ki so družbena last ali last državnih organov oziroma ustanov; fin. javni kredit kredit, ki ga najamejo državni organi; jur. javni organ; javni pravobranilec; javni red red, ki ga zahtevajo zakoni in drugi predpisi državnih organov ali ukrepi pooblaščenih oseb teh organov; javni tožilec; javni uslužbenec do 1965 oseba, ki opravlja pri državnih organih ali samostojnem zavodu javno službo kot svoj redni poklic; javna dajatev prisilna denarna dajatev, ki jo država enostransko naloži občanom; dajatev, ki si jo samoupravno naložijo občani, organizacije združenega dela in interesne skupnosti, navadno denarna; javna listina listina, ki jo izda javni organ v mejah svoje pristojnosti in v predpisani obliki; javna služba dejavnost, ki zadovoljuje določene potrebe skupnosti; javna uprava odločanje o javnih zadevah; sistem organov, ki odločajo o javnih zadevah; javna ustanova nekdaj organizacija javne uprave in družbene službe; javna varnost del državne uprave, ki skrbi zlasti za osebno, premoženjsko, prometno varnost; organi javne varnosti; javno pravo pravo, ki ureja odnose, v katerih je vsaj ena stranka nosilec javne oblasti, ali odnose, ki so splošnega pomena za družbeno skupnost; javno pravobranilstvo; javno tožilstvo; šol. javna šola šola, ki je dostopna vsem ljudem ob enakih pogojih; urb. javne zgradbe zgradbe za upravne, kulturne, zdravstvene, gospodarske dejavnosti jávno prisl.: javno delovati; javno glasovati, govoriti, izjaviti; javno preklicati zmote; javno se je sprehajal z njo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Travon Potts — Travon Marcel Potts is the youngest of three sons born to Malcolm and Mary Potts on June 3 1970. Early lifeAt the age of 3 Potts started taking piano lessons in a Suzuki program at the University of Southern California. Over the next 14 years he… …   Wikipedia

  • Mister Majestic — Cover of the first issue Publication information Publisher WildStorm …   Wikipedia

  • Malik Ghulam Yasin Chhina — Born October 1, 1941(1941 10 01) Bhakkar, Punjab, Pakistan Died June 9, 2008(2008 06 09) (aged 66) Bhakkar, Punjab, Pakistan Occupation …   Wikipedia

  • Clay Tucker — Datos personales Nombre completo Clay Javen Tucker Nacimiento Lima, Ohio, Estados Unidos,  14 de junio de 1980 (31 años) Nacionalidad …   Wikipedia Español

  • Dab (tribe) — The Dab are a Jatt clan, found in the Punjab province of India and Pakistan.[1] History and origin The Dab are a small clan of pastoral Jatts, who have always resided in the Chenab Jhelum Doab. The Dab claim descent from Dab, who was said to be a …   Wikipedia

  • Clay Tucker — Spielerinformationen Voller Name Clay Javen Tucker Geburtstag 14. Juni 1980 Geburtsort Lima, Vereinigte Staaten …   Deutsch Wikipedia

  • Javene — Original name in latin Javen Name in other language Javene, Javen Yaoueneg State code FR Continent/City Europe/Paris longitude 48.31933 latitude 1.2163 altitude 91 Population 1682 Date 2012 01 18 …   Cities with a population over 1000 database

  • List of characters in the Oz books — This is a list of characters in the Oz books of L. Frank Baum, Ruth Plumly Thompson, John R. Neill, Jack Snow, Rachel Cosgrove Payes, Eloise Jarvis McGraw and Lauren McGraw, Dick Martin, and Eric ShanowerA* A B Sea Serpent * Aa, the Salt Sorcerer …   Wikipedia

  • Zimbabwean parliamentary election, 2000 — The Zimbabwe parliamentary elections of 2000 to the Zimbabwe House of Assembly were held on June 24 25. The electoral system involved 120 constituencies returning one member each, elected by the First Past the Post system, with the President of… …   Wikipedia

  • Kherubim — The Kherubim or Kherans are an alien race in the fictional Wildstorm comic books. They were created by Jim Lee and first appeared in WildC.A.Ts #1 (1992).BiologyKherubim are various groups/races of people from the planet Khera. Kherubim resemble… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”