regíster

regíster
-tra m (í) 1. uradni seznam, ki daje vpisanemu določen pravni položaj, pravice: izbrisati iz registra; vpisati v register / ladijski, letalski register; register avtomobilov; register gospodarskih organizacij 2. uradni seznam z določenimi podatki, namenjen evidenci: register dopisov, prebivalstva // knjiga, kartoteka s takim seznamom: najti podatek v registru // oddelek organa ali ustanova, ki vodi tak seznam: delati v registru 3. seznam v knjigi obravnavanih imen, besed z navedbo strani, kazalo: na koncu knjige je več registrov; register imen // seznam sploh: register kratic; sestaviti register jezikovnih napak / register (besed) v Dalmatinovi Bibliji 4. ekspr., navadno s prilastkom skupek česa glede na obseg, razpon: register daril je širok; nima ravno skromnega registra kletvic / pevka s širokim registrom 5. muz. razpon glasbila ali človeškega glasu, katerega toni se izvajajo na enak način in imajo enako barvo: ločiti glasove po registrih; nizek register; prsni register; registri trobente / peti vse registre // skupina piščali, jezičkov pri določenem glasbilu, ki dajejo ton enake barve: register je razglašen; vključiti drug register; harmonika z osmimi registri / orgelski registri / odpreti vse registre // vzvod z gumbom, stikalom za vključitev take skupine piščali, jezičkov: register se je zlomil; pritisniti na register ● ekspr. njegova angleščina ima širok register: od knjižnega do pouličnega jezika razpon, obseg; ekspr. odprla je vse svoje registre zelo glasno je govorila, pelaelektr. register skupina pomnilnih elementov, ki lahko shrani eno podatkovno enoto; jur. sodni register ki ga vodi sodišče o delovnih organizacijah; zunanjetrgovinski register register delovnih organizacij ali register njihovih delavcev, ki smejo opravljati določene zunanjetrgovinske posle; navt. register ladij ustanova, ki z izdajanjem spričeval določa ladjam razrede ter z nadzorom gradnje in naprav skrbi za varno plovbo; tisk. register prostorsko ujemanje, pokrivanje enobarvnega tiska v knjigi, reviji ali prostorsko ujemanje barv pri barvnem tisku

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Register — (et) …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Register — may refer to:In linguistics: * Register and contour tones, a linguistics term for tones distinguished by relative pitch * Register (sociolinguistics), a form of a language used for a particular purpose or social setting * Register (phonology), a… …   Wikipedia

 • register — reg·is·ter 1 / re jə stər/ n [Anglo French registre, from Medieval Latin registrum, alteration of Late Latin regesta, pl., register, from Latin, neuter plural of regestus, past participle of regerere to bring back, pile up, collect] 1: a written… …   Law dictionary

 • Register — Reg is*ter (r?j ?s*t?r), n. [OE. registre, F. registre, LL. registrum,regestum, L. regesta, pl., fr. regerere, regestum, to carry back, to register; pref. re re + gerere to carry. See {Jest}, and cf. {Regest}.] 1. A written account or entry; an… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • register — [rej′is tər] n. [ME registre < MFr < ML registrum, altered form of regestum < LL regesta, records, neut. pl. of L regestus, pp. of regerere, to record, lit., to bring back < re , back + gerere, to bear] 1. a) a record or list of names …   English World dictionary

 • Register — Sn Verzeichnis erw. fach. (14. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus ml. registrum, aus l. regesta f., regestum, dem substantivierten PPP. von l. regerere (regestum) eintragen, einschreiben, zurücktragen, aufwerfen , zu l. gerere tragen und l. re . Ein… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Register — Reg is*ter (r[e^]j [i^]s*t[ e]r), v. t. [imp. & p. p. {Registere} ( t?rd); p. pr. & vb. n. {Registering}.] [Cf. F. regisrer, exregistrer, LL. registrare. See {Register}, n.] 1. To enter in a register; to record formally and distinctly, as for… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Register — »‹alphabetisches Inhalts›verzeichnis, Sach , Wortweiser; Liste; Gruppe von Orgelpfeifen, durch die Töne gleicher Klangfarbe erzeugt werden«: Das Fremdwort wurde im 14. Jh. aus mlat. registrum »Verzeichnis« entlehnt, das aus gleichbed. spätlat.… …   Das Herkunftswörterbuch

 • register — [n] list, record annals, archives, book, catalog, catalogue, chronicle, diary, entry, file, ledger, log, memorandum, registry, roll, roll call, roster, schedule, scroll; concept 281 register [v1] enter in list, record catalogue, check in,… …   New thesaurus

 • Register — Reg is*ter, v. i. 1. To enroll one s name in a register. [1913 Webster] 2. (Print.) To correspond in relative position; as, two pages, columns, etc., register when the corresponding parts fall in the same line, or when line falls exactly upon… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Register — Register, GA U.S. town in Georgia Population (2000): 164 Housing Units (2000): 73 Land area (2000): 0.780722 sq. miles (2.022060 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.780722 sq. miles (2.022060 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”